VINIA – תנאי השימוש באתר

תאריך עדכון אחרון: ___ באוגוסט, 2020

ביו הרווסט בע"מ ("אנחנו", "שלנו", "אותנו" או "החברה") מזמינה אותך ("המשתמש/ים" או "אתה") להשתמש באתר שלנו בכתובת https://vinia.co.il/ ("האתר"). האתר שלנו מספק פרטי מידע בסיסיים בנוגע לחברה ומוצריה, ומאפשר לרכוש מוצרי VINIA™ ושירותים ומוצרים נלווים ("המוצר"). המשתמשים רשאים להשתמש באתר ו/או לרכוש את המוצר בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטות במסמך זה. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

 1. קבלת התנאים

אנא קרא בעיון:

בכניסתך ו/או בשימוש שתעשה באתר ו/או בבואך לרכישת המוצר, אתה מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש המפורטים להלן, לרבות את תנאי מדיניות הפרטיות שלנו, בה ניתן לעיין בכתובת: מדיניות הפרטיות
(וביחד: "תנאי השימוש") וכי הסכמת להתחייב בהם ולציית לכל הדינים והתקנות שיחולו בקשר עם השימוש שתעשה באתר ואתה מאשר כי תנאים אלה מהווים חוזה בעל תוקף מחייב ובר-אכיפה בינך לבין החברה.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא אל תיכנס לאתר, אל תעשה בו שימוש ואל תיגש אליו.

 1. מגבלות על שימוש

ישנן פעולות האסורות בתכלית האיסור בעת ביקור או שימוש באתר שלנו. אנא קרא את המגבלות הבאות בקפדנות.

 אינך רשאי לבצע את הפעולות הבאות, בין אם בעצמך או על ידי מישהו מטעמך: (א) להעתיק, לשנות, להתאים, לתרגם, לבצע הנדסה-לאחור, דה-קומפילציה או פירוק לגורמים של כל חלק מהתכנים של האתר שלנו ("התכנים") בכל אופן שהוא, או להציג, לבצע או להפיץ אותם בפומבי; (ב) לעשות כל שימוש בתכנים באתר לכל מטרה, או לשכפל ו/או להעתיק את התכנים מבלי שנתקבלה לכך הסכמת החברה בכתב ומראש; (ג) ליצור סביבת דפדפן או גבול מסביב לתכנים (איסור על מסגרות, שיקוף או קישור מוטבע); (ד) לבצע הפרעה או הפרה של כל זכות לפרטיות או של כל זכות אחרת של משתמש או מבקר אחר כלשהו באתר, או לקצור או לאסוף מידע אישי ניתן לזיהוי אודות מבקרים או משתמשים באתר שלנו, מבלי שהושגה עבור כך הסכמתם המפורשת, לרבות שימוש בכל "רובוט", "עכביש", שימוש באפליקציית חיפוש באתר או בכל חלק ממנו, לרבות במסדי הנתונים של החברה, או באפליקציית איחזור או בחלקים ממנה, לרבות באמצעות יצירת אינדקס נתונים או בכל התקן או בתהליך ידני או אוטומטי אחר שנוצרו לצורך איחזור, יצירת אינדקס או כריית נתונים; (ה) להכפיש, לנצל לרעה, להטריד, לעקוב, לאיים או להפר באופן אחר את זכויותיהם החוקיות של אחרים; (ו) להחדיר או לייצר חשיפה של האתר לכל וירוס, תולעת, סוס טרויאני, פצצת זמן, באג רשת, רוגלה או כל קוד, קובץ או תוכנת מחשב אחרים שעשויים או שתוכננו להזיק או להשתלט על פעילותה של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או כל קוד או רכיב מזיקים, מפריעים או פולשניים, בפועל או בכוח; (ז) להתערב בפעילות האתר או להפריע לפעילותו, או לפעילות השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל דרישה, נוהל, מדיניות או תקנה החלה ביחס לאותם שרתים או רשתות; (ח) למכור, להעניק רישיון, לעשות שימוש שאינו אישי או לנצל לכל מטרה מסחרית כל שימוש או גישה לתכנים מבלי שנתקבלה לכך הסכמה מפורשת מהחברה, לרבות עשיית שימוש בכל תוכן; (ט) ליצור מסד נתונים על ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל התכנים וכל חלק מהם מן האתר; (י) להעביר הלאה כל נתונים שהופקו מהאתר ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש; או (י"א) להשתמש באתר עבור כל מטרה בלתי-חוקית, בלתי-מוסרית או בלתי-מורשית.

בכל עת, החברה תהיה רשאית לחסום באופן קבוע או זמני את הגישה שלך לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שעשוי לעמוד לרשותה מכוח כל דין חל. החברה תהיה רשאית לנקוט בפעולות אלה אם היא סבורה שהפרת כל אחד מתנאי השימוש בכל אופן שהוא.

 1. מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן על המידע שאתה חולק איתה. החברה מעודדת אותך להכיר את הפרקטיקות והנהלים שלנו בנוגע למידע שהחברה אוספת ועושה בו שימוש כאשר אתה משתמש באתר. מדיניות הפרטיות של החברה, והפרקטיקות וסוג המידע שנאסף מתוארים במדיניות הפרטיות שלנו, בה ניתן לעיין בכתובת: מדיניות הפרטיות

 1. זכויות קניין רוחני

החברה מעניקה לך רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי ניתן להמחאה או להעברה, שאינו ניתן להענקה ברישוי-משנה ושניתן לבטלו באופן מלא, להשתמש באתר באמצעות המכשיר שלך או באמצעות המכשיר המצוי בשליטתך, בכפוף לתנאים. תנאים אלו אינם מזכים אותך בכל זכות באתר או בקשר אליו, למעט הזכות המוגבלת לעשות בו שימוש בהתאם לתנאים. הסימנים והלוגו של החברה וכן כל הסימנים המזהים המוגנים בהם משתמשת החברה בקשר עם האתר, לרבות  VINIA™("סימני המסחר של החברה") הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחריים של החברה, בין אם הם רשומים או שאינם רשומים. כל סימני המסחר, השמות המסחריים, הסימנים המזהים והלוגואים האחרים שעשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם החוקיים ("סימני מסחר של צד שלישי"). לא מוענקת בזאת אף זכות, רישיון או זכות קניינית בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צד שלישי, ולכן עליך להימנע משימוש בכל אחד מסימנים אלה, אלא כאשר שימוש זה הותר במפורש לפי תנאי השימוש. האתר, וזכויות הקניין הרוחני הקשורות לאתר, כולן וכל אחת מהן, לרבות אך ללא הגבלה המצאות, פטנטים ובקשות לרישום פטנטים, סימני מסחר, שמות מסחריים, לוגואים, חומרים מוגנים בזכות יוצרים, מאמרים אקדמאיים ותוכן נלווה, גרפיקה, טקסט, תמונות, עיצובים (לרבות "המראה והתחושה" של האתר), מפרטים, שיטות, נתונים, נתונים טכניים, מאפיינים אינטראקטיביים, קוד מקור וקוד אובייקט, קבצים, ממשק וסודות מסחריים, בין אם אלו נרשמו או שניתן לרשום אותם או שלא נרשמו כלל (יחדיו "הקניין הרוחני"), נמצאים בבעלות החברה ו/או כפופים לרישיון שהוענק לטובת החברה והם כפופים לזכויות יוצרים ולזכויות קניין רוחני אחרות שיחולו מכוח הדין הישראלי, הזר והבין לאומי. אתה לא רשאי להעתיק, להפיץ להציג, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לצמצם לנוסח קריא על ידי אדם, לבצע דה-קומפלציה, לפרק לגורמים, להתאים, להעניק רישוי משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להשאיל, לעבד, להדר, לבצע הנדסה לאחור, לשלב ביחד עם כל תוכנה אחרת, לתרגם, לשנות או ליצור יצירות נגזרות בחומרים כלשהם הכפופים לזכויות המוגנות של החברה, לרבות לקניין הרוחני של החברה, בין אם בעצמך או באמצעות מי מטעמך, בכל אופן ובשום אופן, אלא כפי שהותר במפורש לפי תנאים אלה.

נאסר עליך בזאת להסיר, להפריד, למחוק או לנתק מהתכנים כל הודעה המתריעה על זכויות יוצרים, מגבלות או סימנים המעידים על קיום זכויות מוגנות של החברה או של מי שהעניקו לה רישיונות, לרבות [®], סימן זכויות יוצרים [©] או סימן מסחרי [™] שנכללו או נלוו לתכנים הכלולים באתר, ואתה מציג ומתחייב כי תציית לכל הדינים החלים בקשר לכך.

 1. תנאי הרכישה באתר
 • הזמנת המוצרים באתר תעשה על-ידי המשתמש באתר. מילוי כל הפרטים, באופן מדויק ומלא, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה.
 • המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת. החברה תהיה רשאית לשנות בכל עת את מחירי המוצרים, ושינויים כאמור יחולו החל מיום פרסומם, או ממועד אחר כפי שהחברה תודיע.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות ממשתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה למשתמש אשר רכישתו המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.
 • המשתמש יידרש לבחור את אופן המשלוח או לחלופין לבחור איסוף עצמי. החברה רשאית לדרוש תשלום נוסף עבור משלוח בדואר רשום או באמצעות שליח.
 • על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במסגרת תהליך הרכישה. בין היתר, יש לציין את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני (אימייל), וכתובת מלאה למשלוח. מסירת פרטים שגויים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול כי יינקטו הליכים משפטיים נגד משתמשים בגין פעולות מעין אלה.
 • התשלום באתר מתבצע באמצעות סליקה של כרטיס אשראי ו/או באמצעות PayPal. בבחירת המשתמש לתשלום באמצעות PayPal הינך מסכים לתנאי השימוש והפרטיות של חברת PayPal ומכיר בדרישה בחשבון פעיל ו/או רישום לשירות של PayPal על מנת לבצע את התשלום. החברה לא תישא באחריות לכל פעולה של חברת PayPal והמשתמש מסכים לשחרר את החברה מכל טענה, דרישה ואחריות בהקשר לתשלום דרך PayPal באתר זה.
 • לאחר השלמת תהליך הרכישה וקבלת אישור אמצעי התשלום, תימסר למשתמש הודעה על אישור הרכישה. יובהר כי החברה תחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין רכישת המוצר מיד עם השלמת תהליך הרכישה באתר.
 • ככל שלא יתקבל אישור אמצעי התשלום לרכישה, תימסר על כך הודעה למשתמש והוא יידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו החברה אינה מתחייבת לשמור את ההזמנה של המוצר עבור המשתמש. יובהר כי הזמנה לא תטופל בטרם אישור אמצעי התשלום.
 • הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית כאמור באישור התשלום ובאישור סופי של החברה. ככל שהמוצר אינו זמין במלאי לא תהא החברה מחויבת באספקתו. למשתמש לא תהייה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, ישיר או עקיף אשר ייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי. בנסיבות אלו, תשיב החברה כל סכום ששילם המשתמש, ככל ששילם, ו/או תבטל את החיוב של אמצעי התשלום ככל שבוצע.
 • המשתמש מצהיר כי הוא מודע לחוקים ולתקנות המסדירות את השימוש בכרטיסי אשראי בכל הנושאים הנוגעים ל-"רכישה מרחוק" ו/או "עסקת אינטרנט".
 • מובהר כי התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד. ייתכנו שינויים קלים באריזת המוצר בהתאם לדין המקומי. ככל שתחול טעות בתיאור המוצר ו/או בתמונת המוצר רשאית החברה על דעתה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 1. אספקת מוצרים
 • יש לוודא כי המוצר שנבחר, הכתובת למשלוח ופרטים דרושים אחרים נכונים ומדויקים. החברה לא תישא באחריות למקרים בהם ההזמנה בוצעה ברשלנות, לרבות מקרים בהם מולאו על ידי המשתמש פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי. יודגש כי החובה למלא פרטים נכונים מוטלת על המשתמש ובמידה והוזנו ו/או נמסרו פרטים שגויים, החברה לא תישא בכל אחריות בשל כך.
 • לאחר השלמת הרכישה באתר ואישור אמצעי התשלום כאמור לעיל, יישלח המוצר למשתמש באמצעות אמצעי השליחות שנבחר לכתובת שסיפקה המשתמש.
 • השליחות באתר מתבצעת באמצעות דואר ישראל ולפי תקנון דואר ישראל ו/או חברת שליחויות אחרת שתפעיל החברה.
 • החברה אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצר שנרכש ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש, במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השליחויות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתה של החברה.
 • יובהר כי ככל שהחברה תציין זמן משלוח ביחס למוצר מסוים מדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי, בדואר ישראל ו/או בחברת השליחויות.
 • במקרים בהם דואר ישראל אינו מספק שירות לכתובת שסיפק המשתמש, עלות המשלוח תהא על פי העלות שתקבע על ידי חברת השליחויות.
 • זמן אספקת מוצרים – 5 ימי עסקים בכפוף לאזורי הכיסוי של חברות השליחויות ו/או דואר ישראל ולתנאים האמורים מעלה.
 1. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפופים לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010 ("התקנות") ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.

בהתאם לסעיף 6(א)(5) בתקנות, זכות ביטול רכישה אינה חלה על רכישת תוספי תזונה ומשכך לא ניתן יהיה להחזיר את המוצר, אלא אם כן נפל פגם במוצר. במידה ואכן נפל פגם, על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח לחברה עד 7 ימים מיום קבלת המוצר על כל אי התאמה (שמקורה באי התאמה להזמנה מהאתר) או פגם באמצעות בקשה מתאימה בכתב, ולאפשר להחברה לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שיישלח לאחר החזרת המוצר הפגום.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה במקרים מסוימים, לרבות במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו"ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי. הודעה על ביטול עסקה על ידי החברה תימסר למשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידו.

החברה רשאית להציע למשתמשים החזר כספי חד-פעמי בגין רכישת מוצר  VINIAראשונה באמצעות האתר בלבד של המשתמש, וזאת בכפוף למסירת בקשת החזר לחברה במסגרת תקופת זמן של 90 ימים מיום הרכישה הראשונה ובכפוף להצגת קבלה על אותה רכישה ("בקשת החזר"). במידה והמשתמש שמסר בקשת החזר רכש במעמד הרכישה הראשונה כמות יחידות מוצר העולה על זו המומלצת לצריכה בתקופה בת 90 ימים, אותו משתמש יהיה זכאי להחזר כספי על יחידות מוצר עודפות, רק במידה ויחזיר את יחידות עודפות אלה אל החברה באריזתן המקורית וללא פגם (המשתמש ישא בעלויות המשלוח ככל שישנן). יובהר, כי אם בקשת ההחזר תימסר לאחר תום 90 ימים ממועד הרכישה, או במידה ויתברר, לפי רישומי החברה, כי משתמש שמסר בקשת החזר כבר ביצע רכישות של מוצר VINIA בעבר, לא יינתן כל החזר כספי. החברה רשאית לעדכן או להפסיק הטבה זו ללא הודעה מוקדמת.

 1. זמינות האתר ושינויים שייערכו בו; מבצעים

הזמינות של האתר שלנו תלויה במספר גורמים, לרבות בשירותים מצד שלישי, כגון רשתות תקשורת. החברה אינה מציגה או מתחייבת כי האתר יפעל ו/או יהיה זמין בכל עת ללא כל הפרעה או שיבוש, או כי לא יהיו בו שגיאות כלשהן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע התאמות, לתקן, לשנות, לטייב, לשפר, לבצע כל שינוי אחר, או להפסיק את פעילותו של האתר (או של כל חלק ממנו, לרבות וללא הגבלה, של התכנים שלו), באופן זמני או לצמיתות, וזאת מבלי להידרש למסור התראה, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. הוראות הסעיפים "קניין רוחני", "הגבלת חבות, שחרור מאחריות והצהרות", "שיפוי" ו-"כללי", ישמרו על תוקפן גם לאחר הפסקתם או תפוגתם של תנאי שימוש אלו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע למשתמשים, מעת לעת, מבצעים מוגבלים בזמן ומוגבלים בכמות היחידות המוצעות, כפי שיפורסם באתר החברה ובפרסומים בערוצים נוספים העומדים לרשותה. החברה רשאית לעדכן או להפסיק את המבצעים ללא הודעה מוקדמת.

 1. הגבלת חבות, שחרור מאחריות והצהרות

התכנים המופיעים באתר וכל תוכן נלווה שהחברה רשאית לשלוח למשתמשים בכפוף תנאי מדיניות הפרטיות, נועדו להרחיב את הידע האישי של המשתמשים ולשמש כסיוע. המידע והתכנים באתר אינם מהווים המלצה רפואית מכל סוג, ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. ההסתמכות על המידע המפורט להלן היא על אחריות המשתמשים בלבד ומומלץ בכל אופן להתייעץ עם רופא מוסמך טרם רכישת מוצר כלשהו. בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי, אין להסתמך על התכנים ו/או מחקרים ו/או מאמרים ו/או כל מידע אחר שמופיעים באתר או שנשלחו על-ידי החברה, אלא יש להיוועץ עם רופא מוסמך. כל שימוש באתר ו/או הסתמכות על תכניו והמידע שבו, לרבות מאמרים ומחקרים אודות המוצר, היא על אחריות המשתמש בלבד.

החברה אינה מתחייבת או מציגה כל מצג ביחס לשימוש באתר ובמוצר, במפורש או במשתמע, או בקשר לתוצאות השימוש באתר ו/או המוצר. החברה לא תישא בכל חבות בגין נזקים כלשהם, לרבות אך ללא הגבלה בגין נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, מסתברים או תוצאתיים מכל סוג כלשהו, בין אם אלו נגרמו כתוצאה או בקשר עם השימוש באתר, לרבות השירותים והסיוע שסיפקו או מכרו צדדים שלישיים, או עם כל מידע אחר הנובע מהשימוש באתר, בין אם החברה יידעה את המשתמש אודות נזק אפשרי כאמור ובין אם לאו.

האתר, לרבות אך ללא הגבלה תכנים כלשהם הזמינים באתר, יוצג על בסיס "כפי שהוא" ((“AS IS”, ללא כל התחייבויות מסוג כלשהו, במפורש או במשתמש, לרבות אך ללא הגבלה כל התחייבות בקשר לזכויות קנייניות או אי-הפרה או התחייבויות במשתמע ביחס לשימוש, סחירות או התאמה לצורך או שימוש מסוימים. החברה מסירה מעצמה כל אחריות ולא מציגה כל מצג או התחייבות באשר למידת הדיוק, האיכות, הזמינות, האמינות, התאימות, השלמות, האמיתות, השימושיות או היעילות של כל תוכן שיהיה נגיש באתר. השימוש באתר או בתוכן יהיה על אחריותך בלבד והחברה לא תישא בכל חבות בגין השימוש האמור.

החברה אינה מתחייבת כי פעולת האתר הינה או תהיה בטוחה, מדויקת, שלמה, נטולת הפרעות, נקיה משגיאות, או נקיה מווירוסים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או מגבלות תוכנה אחרות.

 1. שיפוי

אתה מסכים להגן על החברה ולפטור אותה מאחריות כנגד ובגין כל תביעה, נזק, התחייבות, אובדן, חבות, עלות, חוב או הוצאה (לרבות אך ללא הגבלה, שכר טרחת עורכי דין) שיקומו כתוצאה מהבאים: (א) השימוש שתעשה באתר, לרבות בעקבות הסתמכות על התכנים המופיעים בו; (ב) הפרה מצדך של תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו; (ג) כל נזק מכל סוג שהוא, ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שאתה עלול לגרום לכל צד שלישי בקשר עם השימוש שתעשה באתר (לרבות הפרה מצדך של זכות כלשהי של צדדים שלישיים); ו-(ד) כל תביעה לסעדים כספיים או לפיצוי מסוג אחר שתקום בשל החלטה שהתקבלה או שלא התקבלה או כל פעולה שהתבצעה או שלא התבצעה על בסיס התכנים.

 1. תיקון תנאי השימוש

החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך כל הודעה, ולכן היא מבקשת מכל משתמשיה לחזור ולעיין בדף זה באופן תדיר. אנחנו ניידע אותך ביחס לכל שינוי מהותי שיחול בתנאי שימוש אלה באמצעות שינוי הקישור לתנאי השירות באתר ו/או באמצעות הודעת אימייל שתישלח אליך בקשר לשינויים האמורים אל כתובת האימייל שמסרת לנו. שינויים מהותיים כאמור ייכנסו לתוקפם שבעה (7) ימים לאחר שהודעה כאמור נמסרה באתר או נשלחה באמצעות האימייל. בכל מקרה אחר, כל שינוי אחר בתנאי שימוש אלה יכנס לתוקפו במועד "העדכון האחרון" שצוין והמשך שימושך באתר לאחר מועד העדכון האחרון יהווה קבלה והסכמה להתחייב בשינויים אלה.

 1. קטינים

על מנת ליהנות מהאתר שלנו ו/או לרכוש את המוצר, עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). אנחנו שומרים את הזכות לדרוש ראיה לגילו של משתמש בכל שלב על מנת שנוכל לוודא שקטינים שגילם נמוך משמונה עשרה (18) שנים אינם משתמשים באתר שלנו. אם נודע לנו שאדם שגילו פחות משמונה עשרה (18) שנים משתמש באתר שלנו ו/או מנסה לבצע רכישה של המוצר, אנחנו נאסור על משתמש זה לעשות שימוש באתר שלנו ונחסום את גישתו אליו וננקוט בכל המאמצים על מנת למחוק ללא דיחוי כל מידע אישי שנאסף (לפי הגדרת מונח זה במדיניות הפרטיות שלנו ביחס לאותו משתמש).

 1. קישורים לשירותים מצד שלישי

האתר שלנו עשוי להכיל קישורים לשירותים או מקורות שאינם מטעם החברה ("שירותים מצד שלישי"), שירותים מקושרים אלו יסופקו אך ורק לצורך נוחותך. אתה מאשר בזאת כי שירותים מקושרים אלו אינם מצויים בשליטתה של החברה וכי לא תהיה לה אחראיות לזמינותם של שירותים או משאבים חיצוניים אלה וכי היא אינה נותנת חסותה ואינה נושאת באחריות או בחבות בגין כל תוכן פרסומי, מוצרים או מידע אחר הקיים או זמין דרך אותם שירותים מקושרים או דרך כל קישור הכלול בשירות המקושר. רוב השירותים מצד שלישי מכילים מסמכים משפטיים בקשר לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות החלים עליהם, ואנחנו ממליצים לך לעיין בקפדנות במסמכים אלה לפני שתשתמש בשירותים הללו.

 1. כללי

תנאי שימוש אלו אינם מקימים, ואין לפרש אותם כאילו הם מקימים, מערכת יחסים כלשהי של שותפות, מיזם משותף, עובד-מעביד, סוכנות או זכיין-בעל זיכיון בין הצדדים למסמך זה. כל תביעה בקשר עם אתר זה או השימוש באתר תהיה כפופה ותתפרש בהתאם לחוקי מדינת ישראל, וזאת מבלי להתחשב בהוראות ברירת הדינים הנהוגים בה. כל סכסוך שיקום כתוצאה או בקשר עם השימוש שלך באתר יובא בפני, ואתה מסכים בזאת להחלת סמכות השיפוט הבלעדית ולאתר השיפוט הבלעדי של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל. אם נמצא כי הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלו היא בלתי חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תיחשב כאילו הופרדה מתנאי השימוש והיא לא תשפיע על התוקף ועל היכולת לאכוף כל אחת משאר ההוראות הנותרות. לא תוכל להמחות, להעניק רישיון משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך לפי תנאי שימוש אלו, כולן או כל אחת מהן, מבלי לקבל לכך את אישורה המפורש של החברה בכתב ומראש. ויתור מצד כל אחד מן הצדדים על אכיפה של כל הפרה או של אי-קיום של תנאי שימוש אלו לא ייחשב כוויתור על כל הפרה או אי-קיום שיבואו לפני כן או לאחר מכן. תנאי שימוש אלו מהווים את כלל התנאים וההוראות שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושא הנדון במסגרתם, והם יגברו על כל הבנה או הסכם קודמים או מקבילים בזמן שנערכו בינך לבין החברה, בעל פה או בכתב. הודעות הממוענות אליך תוכלנה להישלח באמצעות האימייל או בדואר רגיל, לפי העניין. כמו כן, החברה תהיה רשאית למסור הודעות ביחס לשינויים בתנאי שימוש אלו או בעניינים אחרים גם באמצעות הצגתן של ההודעות האמורות או על ידי מסירת קישורים להודעות. אתה מסכים, ללא הגבלה, לכך שגרסה מודפסת של תנאי שימוש אלו ושל כל הודעה שנמסרה בפורמט אלקטרוני תהיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים שיתנהלו בעילה של או בקשר עם תנאי שימוש אלו, באותה המידה ובכפוף לאותם תנאים החלים על מסמכים ורשומות עסקיות אחרות שנוצרו ונשמרו במקור בכתב.

 1. בכל בקשה למידע, שאלה או הודעה בקשר לשגיאות, אנא צרו קשר:

אם יהיו לך שאלות (או הערות) כלשהן בנוגע לתנאי השימוש, אנא שלח לחברה הודעת אימייל לכתובת: [email protected]   או צור עמנו קשר בטלפון 072-2221910 והחברה תשתדל להשיב תוך פרק זמן סביר. בפנייתך אל החברה, אתה מצהיר ומסכים לכך שאתה חופשי לעשות זאת וכי לא תמסור לחברה מידע שעשוי להפר זכויות קניין רוחני כלשהן של צד שלישי ("המידע"). מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, שיקומו כתוצאה מהתקשורת האמורה, יהיו בבעלות החברה וייחשבו כחומר חסוי של החברה. מובהר בזאת שכל שימוש במידע יתבצע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והחברה אינה מחויבת להשתמש במידע זה, בכולו או בחלקו.

 

  להצטרפות לניוזלטר שלנו
   להצטרפות לניוזלטר שלנו
   VINIA Payment Methods
   VINIA Contact Address and Phone

   VINIA Payment Methods
   VINIA Contact Address and Phone

   חשוב לדעת

   תוספי תזונה אינם תרופה והם לא נועדו לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי. בכל מקרה של בעיה רפואית, יש להתייעץ עם הרופא המטפל. VINIA הוא תוסף תזונה. על כן, על נשים בהריון, נשים מניקות, אנשים הנוטלים תרופות מרשם וילדים – להיוועץ ברופא לפני השימוש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

   דילוג לתוכן